ЕСПЧ – высшая судебная инстанция для всех судебных систем европейских стран, включая Турцию и Россию, кроме Республики Беларусь

ЄСПЛ на запит Уряду України застосував правило 39 (оригінал нижче, повний текст на сайті Суду) :

«…Суд нагадує про тимчасові заходи, зазначені 13 березня 2014 року, які залишаються в силі в контексті справи Україна та Нідерланди проти Росії (№ 8019/16, 43800/14 та 28525/20) щодо подій на сході України, які закликають уряди як Російської Федерації, так і України виконувати свої зобов’язання згідно з Конвенцією.

Суд бере до уваги поточні військові дії, які розпочалися 24 лютого 2022 року в різних частинах України, і вважає, що вони створюють реальний і триваючий ризик серйозних порушень прав цивільного населення за Конвенцією, зокрема відповідно до статей 2, 3 і 8 Конвенції. З метою запобігання таким порушенням і відповідно до правила 39 Регламенту Суду (див. справу Грузія проти Росії (II) (№ 38263/08, тимчасові заходи, 12 серпня 2008 р., Україна проти Росії (№ 20958/14), тимчасові заходи, 13 березня 2014 р., Вірменія проти Азербайджану (№ 42521/20) та Вірменія проти Туреччини (№ 43517/20), тимчасові заходи, 29 вересня 2020 р.), Суд вирішив, в інтересах сторін та належного розгляду справи: вказати Уряду Росії утримуватися від військових нападів на цивільне населення і цивільні об’єкти, включаючи житлові приміщення, автомобілі швидкої допомоги та інші цивільні об’єкти, що особливо охороняються, такі як школи та лікарні, і негайно забезпечити безпеку медичних закладів, персоналу та автомобілів швидкої допомоги на території, що піддається нападу або блокаді російських військ.

Уряд Російської Федерації має якомога швидше повідомити Суд про заходи, вжиті для забезпечення повного дотримання Конвенції».

“…The Court recalls the interim measure indicated on 13 March 2014 which remains in force in the context of Ukraine and the Netherlands v. Russia (nos. 8019/16, 43800/14 and 28525/20) concerning the events in eastern Ukraine calling upon the Governments of both the Russian Federation and Ukraine to to comply with their engagements under the Convention.

The Court has regard to the current military action which commenced on 24 February 2022 in various parts of Ukraine and considers that it gives rise to a real and continuing risk of serious violations of the Convention rights of the civilian population, in particular under Articles 2, 3 and 8 of the Convention. With a view to preventing such violations and pursuant to Rule 39 of the Rules of Court (see, Georgia v Russia (II) (no. 38263/08, interim measure, 12 August 2008, Ukraine v Russia (no. 20958/14), interim measure, 13 March 2014, Armenia v Azerbaijan (no. 42521/20) and Armenia v Turkey (no. 43517/20, interim measure, 29 September 2020), the Court decided, in the interests of the parties and the proper conduct of the proceedings before it:

– to indicate to the Government of Russia to refrain from military attacks against civilians and civilian objects, including residential premises, emergency vehicles and other specially protected civilian objects such as schools and hospitals, and to ensure immediately the safety of the medical establishments, personnel and emergency vehicles within the territory under attack or siege by Russian troops.

The Government of the Russian Federation are requested to inform the Court as soon as possible of the measures taken to ensure that the Convention is fully complied with.

Наталия Искова

Поделиться:

Залишити відповідь

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Повернутись вверх